Publicações

TOTO JE HLAVNÝ DÔVOD, PREČO SA BOJÍŠ ZAMILOVAŤ PODĽA TVOJHO ZNAMENIA

Pri­ná­šam ti dô­vody, pre ktoré sa jed­not­livé zna­me­nia boja za­mi­lo­vať. Aj keď ti po­viem, že ab­so­lútne vô­bec ne­mu­síš mať strach. Láska je krásna….

Gabriela e Lucas | Fotografia Ana Francisconi