Publicações

AK SA MU PÁČIŠ, ĽAHKO NA TO PRÍDEŠ

Viem, aké ne­smierne bo­les­tivé je, keď ča­káš na jeho správu, no aj tak vieš, že ti ni­kdy ne­na­píše. To ča­ka­nie ťa za­bíja. Pri­tom si si ve­domá toho, že o teba nemá zá­u­jem. Utá­paš sa v ne­is­tote a v po­ci­toch, že nie si pre ni­koho dosť dobrá.

 

Práve te­raz zva­žu­ješ nad tým, že mu na­pí­šeš. Chcela by si skú­siť oveľa viac, než me­dzi vami te­raz je. Tvá­riš sa, že je všetko v po­riadku a tú­žiš sa ho spý­tať, čo si o tebe re­álne myslí. Una­vuje ťa už byť tou oso­bou, ktorá sa ako je­diná zau­jíma. Chceš, aby sa o teba zau­jí­mal aj on.

Už ťa ne­baví tvá­riť sa, že ti na jeho po­ci­toch ne­zá­leží. Si zmä­tená a ne­šťastná z toho, že ke­dysi ti svoj zá­u­jem aj lásku pat­rične pre­uka­zo­val. Te­raz už však nič z toho ne­os­talo. Tak ve­selo ťa ig­no­ruje, až ťa to veľmi bolí. No nič s tým už ne­spra­víš….

 
Gabriela e Lucas | Fotografia Ana Francisconi