Publicações

8 DÔVOD, PRE KTORÉ MUŽI OPÚŠŤAJÚ SVOJE PRIATEĽKY

Bo­hu­žiaľ, väč­šina vzťa­hov končí ne­pekne. Prí­liš často sa stáva, že sa je­den chce roz­ísť, za­tiaľ čo druhý ho stále mi­luje. Bez ohľadu na okol­nosti alebo prí­činy, ne­opä­to­vaná láska k osobe je bo­les­tivá skú­se­nosť.

 

Niž­šie sa do­zvieš, aké veci sú naj­čas­tej­ším dô­vo­dom na roz­chod. Preto ak sa dá, ur­čite sa im vy­hni….

Gabriela e Lucas | Fotografia Ana Francisconi